تبلیغات
عکاسی - عکس
عكاسی

  نقش شاتر و دیافراگم در تصویر

دوربین مهم ترین عامل خلاقیت در عكاسی بوده كه عكاسان مختلف بر مبنای ذهنیت خود به محیط پیرامون و صحنه های گوناگون در طبیعت پرداخته اند شاتر و دیافراگم از قسمتهای اصلی دوربین های عكاسی هستند كه امكانات بسیار زیادی در اختیار عكاس قرارمی دهند.  سرعت شاتر

شاتر زمان نوردهی به فیلم را كنترل می كند و بر عوامل متحرك موضوع نیز تأثیر دارد. سرعتهای كم شاتر،عوامل متحرك را محو و سرعتهای زیاد آن، عوامل متحرك صحنه را ثابت و بدون حركت ثبت می كند. از قدیم ترین شیوه های القای جنبش و حركت در عكاسی نشان دادن حالت كشیدگی عناصر متحرك در تصویر است در عكسبرداری با سرعت كم شاتر سعی شود فضاها و عناصر ثابت در صحنه از هرگونه كشیدگی و محو شدن مبرا باشد. كه بهتر است برای این كار دوربین بر روی سه پایه نصب شود تا از لرزش جلوگیری شود.    عوامل مؤثر در استفاده از سرعت شاتر برای بازنمایی حركت

الف) جهت حركت عامل متحرك : هنگامی كه سمت حركت به موازات دوربین باشد برای ثابت كردن آن سرعتهای شاتر زیاد مورد نیاز است و اگر سمت حركت عامل متحرك عمود بر دوربین صورت بگیرد سرعت شاتر كمتری لازم است.

ب) فاصله كانونی لنزها: هنگامی كه از لنزهای «تله» استفاده می شود باید از سرعتهای بیشتری برای ثابت كردن حركات بهره گرفت و با لنزهای گشاد زاویه (واید) سرعتهای كمتری مورد نیاز است.

ج) فاصله دوربین تا موضوع : هنگامی كه فاصله دوربین تا موضوع كاهش می یابد لازم است از سرعتهای شاتر بالاتر استفاده گردد.

د – همسویی دوربین با موضوع متحرك : از دیگر شیوه ها در این زمینه همسویی دوربین با جهت حركت موضوع متحرك است.

پانینگ روشی است كه دوربین هم جهت با حركت موضوع بر حول محور بدن عكاس به حركت در می اید و در اثنای حركت، عكسبرداری انجام می شود. در تصویر نهایی موضوع متحرك از وضوح و جزییات بیشتری برخوردار است اما فضای زمینه كشیده و محو است.
 
Blog Skin