تبلیغات
عکاسی - عکس

گفتیم که پرده ای مانند مردمک چشم مقدار نور را کنترل می کند. این پرده نیز مانند مسدود کننده ی مرکزی تیغه ای ، از تیغه های فلز ساخته شده و یک حلقه ی چرخنده که بر روی آن اعدادی نوشته شده کار این تیغه ها را تنظیم می کند و با چرخش به راست یا چپ سبب باز و بسته شدن آن می گردد. اعدادی که از برابر یک شاخص ثابت می گذرند درجه های دیافراگم را نشان می دهند.

درجه های استاندارد دیافراگم به شرح زیر است :

22و16و11و8و6و5و4و8و2و2و4و1  که در آنها کوچکترین عدد نشانه ی گشادترین دهانه است و هرچه اعداد بزرگتر شوند نشان دهنده ی دیافراگم بسته تری خواهد بود.

گشادی نسبی دیافراگم از تقسیم فاصله ی کانونی عدسی بر قطر دیافراگم بدست می آید. مثلاً یک عدسی فاصله کانونی 50 میلیمتر، که دیافراگم آن ، در بازترین شکل 25 میلیمتر قطر دارد، دارای فراخی حداکثر 2/f خواهد بود :                    2 =  25  :  50

درجه های دیافراگم چنان محاسبه و تنظیم شده اند که اگردیافراگم یک درجه بسته تر شود مقدار نوری که از آن می گذرد نصف ، و اگر یک درجه بازتر گردد دو برابر خواهد شد . مثلاً نوری که از دیافراگم 11/f  می گذرد و نصف 8/f  و دو برابر 16/f است. به طوری که در مورد درجه های مسدود کننده دیدیم، در آنجا نیز چنین وضعی وجود دارد. در نتیجه ، مقدار نوری که در سه وضع زیر به فیلم می رسد یکسان خواهد بود :

60/1 ثانیه با 8/f              30/1 ثانیه با 11/f              15/1 ثانیه با 16/f  
11 شهریور 88 | نظرات ()
Blog Skin