تبلیغات
عکاسی - عکس

عدسی

شکی نیست که مهمترین قسمت هر دوربین عکاسی عدسی یا لنز آن است. کیفیت هر تصوی، از وضوح کامل در تمام نقاط گرفته تا فقدان کج شکلی و هر نوع انحنا و اعوجاج خطوط و غیره بستگی به طرز ساختمان و جنس شیشه و مواد پدید آورنده ی عدسی و همچنین وضع قرار گرفتن اجزاء سازنده، آن دارد. بدیهی است که بهای عدسی نیز به همه ی این عوامل مستقیماً مربوط می شود.

همه ی این مسایل را کارشناسان و سازندگان عدسی ها بررسی و حل کرده اند .

مشخصاتی که روی حلقه ی هر عدسی دیده می شود عبارت است از :

1-نام .

کارخانه ها برای هریک از انواع لنزهای خود ( از لحاظ جنس عدسی و ترکیب اجزاء آن) نام مخصوص انتخاب می کنند، مانند تِسار،هلپار، اِلمار دیستاگن و غیره .

2-قدرت .

 آخرین درجه ی گشادی دیافراگم هر عدسی معرّف قدرت آن است که به شکل زیر نشان داده می شود :

1:1.2  (f/1,2)  or  1:1,8 (f/1,8) or  1:2(f/2)

برای بدست آوردن این اعداد ، قطر بازترین دیافراگم عدسی را اندازه گیری و بر فاصله ی کانونی آن تقسیم می کنیم (معمولاً قطر عدسی بیرونی هر لنز با قطر بازترین دیافراگم همان لنز برابر است) مثلاً در یک لنز با فاصله ی کانونی 50 میلیمتر، اگر قطر بازترین دیافراگم آن 25 میلیمتر باشد، قدرت عدسی به شکل زیر محاسبه می شود :  2/1=25/50   یا    1:2  

3.فاصله ی کانونی .

    روی حلقه ی جلو لنز، در کنار رقم قدرت ، عدد دیگری وجود دارد که نشان دهنده ی فاصله ی کانونی آن است .

برای همه پیش آمده است که روزی با یک ذره بین (عدسی محدب یا همگرا) کاغد یا سیگاری را به کمک نور خورشید آتش زده باشیم. نقطه ای که اشعه ی خورشید در آن متمرکز می شود و کاغذ آتش می گیرد کانون عدسی است .

به بیان علمی تر : پرتوهای نوری که از فاصله ی بی نهایت  به یک عدسی محدب برسد، پس از عبور از عدسی در یک نقطه جمع می شود که آنجا را کانون عدسی می گویند و فاصله ی کانون را تا مرکز اُپتیکِ عدسی، فاصله ی کانونی می نامند که در یک عدسی معین همیشه ثابت است.
Blog Skin